FGL – Föreningen Gamla Linköping 50 år

FGL – Föreningen Gamla Linköping 50 år

FGL – Föreningen Gamla Linköping firade sitt 50-årsjubileum 2003. Föreningen gav ut skriften Föreningen Gamla Linköping 50 år som nummer 7 i meddelandeserien. Illustrationerna i skriften är gjorda av Lars Guth, Eric Kvist och Siw Carlzon. Den senare har gjort omslagsbilden.

FGL – Föreningen Gamla Linköping bildas

Diskussioner att bilda en särskild stödförening till Gamla Linköping började redan 1947. Man menade att en förening kunde arbeta utan några byråkratiska hinder. Den 8 april 1953 bildade 42 församlade medlemmar FGL – Föreningen Gamla Linköping. Man satte upp målet att uppnå ett medlemsantal på 1.000 medlemmar. Föreningens förste ordföranden blev ingenjören Ragnar Bergbäck.

Föreningens syfte var att ”främja tillkomsten och utbyggnaden av anläggningen Gamla Linköping /…/ tillvaratagandet av härför lämpade byggnader, byggnadsdetaljer och lösa inventarier och andra åtgärder som kan bidra till kännedom om äldre tiders Linköping.”

Linköpings sigill från 1360

Avgjutning av stadens sigill från 1360.

Pilens backe som pinnål.

Pilens backe och Folke Filbyter som pinnålar.


Medlemsvärvning var en viktig uppgift och föreningen visste att utnyttja sina kontakter i kommunen: alla hyresgäster i det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden, fick utskick om medlemskap i föreningen och Tekniska verkens kunder fick information om den nybildade föreningen.

Finansiering

Föreningen anordnade lotterier, där högvinsten var en SAAB-bil, för att på så sätt få in medel till föreningen. Man sålde rockmärken, vykort och sigill för att finansiera föreningens verksamhet. År 1959 gjorde föreningen en avgjutning av Linköping stads äldsta sigill som dateras till 1360 och som sedan såldes med god förtjänst. Andra lönsamma försäljningar var pinnålar med Pilens backe och Folke Filbyter som motiv samt vykort.

Med tiden tillkom en del donationer till föreningen liksom testamenteringar av både medel och föremål. Det fick till följd att föreningen kunde börja stödja utbyggnaden av Gamla Linköping genom att bidra med finansieringen av husflytt till Gamla Linköping.

Styrelsemöten

Föreningens verksamhet bedrevs i början huvudsakligen via arbetsutskottet som i sin tur rapporterade till styrelsen några gånger per år. Styrelsemötena var från början ”sporadiska” och det dröjde många år innan det blev regel med mer regelbundna styrelsemöten.

Skriftserierna

Utgivningen av föreningens skrifter började år 1955. Skrifterna beskrev på olika sätt Linköpings historia och kom att bli en viktig uppgift för föreningen. Föreningen ger ut två skriftserier: Föreningen Gamla Linköping och Meddelandeserien Föreningen Gamla Linköping. Antalet utgivna skrifter har genom åren blivit många.

Föreningens arbete

I styrelsens protokoll kan vi se att det var noga med att titlar. Alla styrelsemedlemmar nämndes med titel och namn i protokollen. Titlarna användes ovanligt länge i föreningen jämfört med kommunens tradition. Det var heller inte vanligt att ledamöterna kände varandra sedan tidigare och gemensamt kaffe var en sällsynt företeelse. Språket i protokollen var mycket formellt med högtidliga formuleringar som låg i tidens anda, men som ändrades succesivt genom åren och anpassades till tidens förhållanden.

På 1950-talets slut började föreningen att aktivt medverka i utvecklingen av Gamla Linköping. Föreningen bidrog till instiftandet av en julmarknad i och Luciafirandet. På 1960-talet började föreningen att aktivt finansiera flyttningar av hus till Gamla Linköping.

Efter föreningens bildande fram till dess 50-årsjubileum har det hänt mycket. Föreningen har varit mycket aktiv och föreningens verksamhetsstöd har bidragit med stora belopp för att göra det möjligt att flytta hela hus till Gamla Linköping. Projekten har varit många och av varierande storlek. För dem som vill veta mer om föreningen kan vi rekommendera att läsa om föreningen i skriften Föreningen Gamla Linköping 50 år.

Firandet

Själva firandet av 50-årsjubilieet skedde lite i skymundan. Det hela började med ett styrelsemöte på årsdagen av föreningens bildande. Dåvarande intendenten för Gamla Linköping, Gunnar Elfström, överraskade styrelsen med att bjuda på tårta. Det officiella firandet genomfördes genom att föreningen gav ut boken Kulturhistoria i Östergötland med texter av Bengt Lundberg och teckningar av Lars Guth. Båda var verksamma i föreningen. Redaktör för boken var Sven Hellström.

Läs mer om 50-årsfirandet

Det finns betydligt mer information om jubileet i boken Föreningen Gamla Linköping 50 år. Här kan man läsa om föreningens utveckling och arbete fram till 1990-talet samt om enskilda personers medverkan till föreningens utveckling.

Ordförandeposten

Fram till 2003 har följande personer innehaft ordförandeposten:

Ragnar Bergbäck 1953-1957
Ebbe Johnson 1957-1961
Ebbe Johansson 1961-1972
Dag Wallén 1972-